15 Mart 2012 Perşembe

Aciz Belgesi

T.C.
KONYA
8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                     Örnek No :28
DOSYA NO :


BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim    :  Türk Telekomünikasyon A.Ş.
yerindeki adresi            : 

Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim     : 
yerindeki adresi            : 


Takibin hangi yolla yapıldığı        :  İlamsiz icra (Örnek 49)

Yapılan işlemin sonucu                 :  Alacağın tahsil kabiliyeti yoktur.

Alacağin faiz ve gider ile birlikte    :  7.167,52.YTL.
miktarı                    :  ………………………………………………………….

Aciz vesikasının ne miktar            7.167,52.YTL. IIK m.143,251
alacak için verildiği ve ka-           ………………………………………………………….
nuni dayanağı                :  ………………………………………………………….

Takip iflas yolu ile yapıl-           ………………………………………………………….
makta ise müflisin alacağı kabul       ………………………………………………………….
veya reddettigi            :  ………………………………………………………….

    İş bu aciz vesikası İcra ve İflas Kanununun (143), (251) inci maddeleri gereğince alacaklı Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye verilmiştir.                   

(IIK m.143,251)                                ……./……./……

                                           İcra Müdürü
                                         Mühür ve İmza*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 65’e karşılık gelmektedir.

0 yorum: