15 Mart 2012 Perşembe

İstihkak İddiası Dilekçesi


  •                                             3 . ICRA   MÜDÜRLÜĞÜNE
                                              
                              K O N Y A

                              İCRA DOSYA NO   : 2004/           Esas.

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN
HACZE  İTİRAZ EDEN
(üçünü sahis)                             :

KARŞI TARAF ALACAKLI : Ahmet ALTUNKÖSE
VEKİLİ                                   : Av.S.K.
BORÇLU                                 : M.İ.
T.KONUSU                    : Yukarıda dosya numarası yazılı icra dosyası ile yetkilisi  olduğum şirkete  ait olan mahcuz malları haczine yönelik itirazlarımız ve istihkak beyanımız.

OLAYLAR                      :

1-    Yukarıda   dosya   numarası  yazılı icra dosyası ile alacaklı A.A.  vekili tarafından borçlu M.İ.in  borcundan dolayı yetkilisi olduğum şirkete gelinmiş 04/10/2005 tarihinde şirketin adresinde haciz yapılmıştır.
2-    Bu haciz sırasında mülkiyeti şirkete ait olan ve  tarafımdan faturaları sunulan menkül mallar sankı borçluya ait muamelesi görülerek eşyelar haczedilmis ve yediemin olarak şirket müdürü olan şahsıma  bırakılmıştır.
3-    Haciz sırasında haciz tutanağı sırasında bütün faturaları ve vergi levhası da gösterilmiş ve bir sureti dosya içerisine ibraz edilmiştir. Bu haczedilen mahcuz mallar borçlu M.İ.”la uzaktan yakından  alakası olmayan menkül mallardır.Tamamı yetkilisi olduğum şirkete aittir ve bu faturalarlada sabittir.Babam olan boçlu M.İ. şirketin karşı tarafında bulunan tuvalet işletmeciligi yapmakta olup haciz sırasında bağrışmaları duyunca gelmis olup EKTE sunulu vergi levhasıda gösteriyorki karşı caddesi işyeri olup kendisi orayı işletmektedir.
4-    Dosya içerisindeki faturalardan da görüleceği gibi haczedilen bütün mahcuz mallar şirkete ait olup işe baslamamızdan itabaren satın alınan mallardır.Bu  haczedilen mahcuzların  şirkete  ait olduğu açıktır.Bu nedenle yapılan haciz işlemine itiraz eder istihkak iddiamızın kabulüne talep ederiz.

NETİCE – I  TALEP         : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle  ;

                 İcra takibi neticesinde haczedilen mahcuzlar hakkında  yapılan hacze  itiraz eder haczedilen mahcuzların yetkilisi olduğum şirkete  ait olduğuna dair istihkak iddiamızı  bildirir gereğinin yapılmasını arz ederim.11/10/2005
                                                                                İTİRAZ EDEN
                           
EKİ: 15 adet dosya içerisinde fatura,vergi levhası
İmza sirküsü,odakayıt belgesi resmi gazete,ticaret odası belgesi

0 yorum: